• Zoku 11nin Iru! Higashi no Chihei, Nishi no Towa