• Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Sortie le 26/07/2017

  [Edition régulière A]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

  [Edition régulière B]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

   

  [Edition régulière C]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

   

  [Edition Limité A]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

   

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

  DVD :

  Shuukatsu Sensation (MV)

  [Edition Limité B]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

  DVD :

  Waratte (MV)

  [Edition Limité C]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

  DVD :

  Hana Moyou (MV)

  [Edition Limité SP]

  Shuukatsu Sensation / Waratte / Hana Moyou

  Tracklist :

   

  1.  Shuukatsu Sensation
  2. Waratte
  3. Hana Moyou
  4. Shuukatsu Sensation (instrumental) 
  5. Waratte (instrumental)
  6. Hana Moyou (instrumental)

   

  DVD :

  1.  Shuukatsu Sensation (dance shot vers.)
  2. Waratte (dance shot vers.)
  3. Hana Moyou (dance shot vers.)